Zespół ds. paktu notatka 16.1010 komentarzy

Dziś, 16 października – po 336 dniach od ostatniego posiedzenia w pełnym składzie strony społecznej i rządowej – odbyło się pod przewodnictwem nowego przewodniczącego, ministra Tomasza Arabskiego spotkanie Zespołu ds. Paktu dla Kultury przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

Obywatele Kultury zwrócili uwagę, że wydatki na kulturę w budżecie państwa w wyniku działań społecznych na rzecz „1% na kulturę” oraz zobowiązań podjętych w Pakcie dla Kultury wzrosły z 2,47 mld w roku 2011 do 2,89 mld w roku 2012. Tymczasem w przesłanym do Sejmu projekcie na rok 2013 całoroczny budżet na kulturę wzrósł jedynie o 42,5 mln (w tym samym czasie tylko wzrost wydatków na MON i MSW sięga ok. 3 mld zł, w tym  dla porównania: przyszłoroczny budżet MON ma wynieść 31,17 mld zł i będzie o 6,74 proc. wyższy od zaplanowanego na 2012).

 

W trakcie spotkania poddano ocenie realizację zadań i programów wynikających z Paktu dla Kultury oraz stan prac nad przygotowaniem założeń i wdrożeniem wieloletnich programów  na rzecz rozwoju czytelnictwa oraz edukacji kulturalnej. Biorący udział w spotkaniu minister kultury i dziedzictwa narodowego, Bogdan Zdrojewski zadeklarował wdrożenie od 1 stycznia 2013 roku przedstawionego z inicjatywy Obywateli Kultury i uzgodnionego z programami ministra wieloletniego programu na rzecz rozwoju czytelnictwa. Założenia wieloletniego programu na rzecz edukacji kulturalnej przygotowywane przez biorącego udział w posiedzeniu prof. Marka Krajewskiego zostaną przedstawione w listopadzie na posiedzeniu podzespołu ds. edukacji z udziałem przedstawicieli MKiDN, MEN, MNiSW i MRR.

 

Minister administracji i cyfryzacji, Michał Boni poinformował o rozpoczynającej się w listopadzie publicznej debacie o zasobach kultury, wiedzy i edukacji poprzedzającej społeczne konsultacje ustawy o otwarciu zasobów publicznych w styczniu 2013.

 

Uzgodniono też m.in. poszerzenie prac Komisji Stałej Rządu i Samorządu o problematykę związaną z kulturą i edukacją kulturalną oraz powołanie podkomisji ds. kultury, co pozwoli na skuteczniejsze dzielenie się kompetencjami i łączenie budżetów w działaniach na rzecz kultury i edukacji na poziomie lokalnym i regionalnym. Ze strony Zespołu ds. Paktu osobą odpowiedzialną za stałe kontakty z Komisją zgodziła się być Magdalena Sroka, wiceprezydent Krakowa i członkini strony społecznej. Najbliższe posiedzenie Komisji Stałej Rządu i Samorządu odbędzie się 31 października, a prezentacja wypracowanych uzgodnień na pierwszym posiedzeniu w 2013 roku.

 

Obywatele Kultury wskazywali na konieczność zmian w prawie mającym wpływ na funkcjonowanie i finansowanie kultury w Polsce, w tym w przesłanym do Sejmu projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz  ustawie o zamówieniach publicznych i finansach publicznych. Podniesiono też kwestię ustawy o mediach publicznych.

 

Informacja na temat podjętych przez MKiDN zgodnie z ustaleniami z Obywatelami Kultury działań związanych z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi, reorientacją zawodową oraz innymi regulacjami dotyczącymi twórców, została przesunięta na najbliższe posiedzenie, na którym skład strony rządowej zostanie poszerzony o przedstawiciela Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

W spotkaniu udział wzięli m.in. ministrowie Michał Boni i Bogdan Zdrojewski oraz wiceministrowie: MEN – Mirosław Sielatycki, MNiSW – Daria Lipińska-Nałęcz oraz MRR – Paweł Orłowski oraz współprzewodniczące Komitetu Społecznego ds. Paktu dla Kultury przy MKiDN, Zina Jarmoszuk i Hanna Wróblewska. Listę uczestników oraz szczegółowe sprawozdanie z przebiegu spotkania oraz inne dokumenty związane z prowadzonymi pracami zamieścimy w najbliższym czasie.

 

Do następnego posiedzenia, które zgodnie z deklaracją przewodniczącego Zespołu ds. Paktu dla Kultury przy KPRM, ministra Tomasza Arabskiego odbędzie się nie później niż w przeciągu 36 dni, zostanie zaktualizowany zakres i harmonogram prac Zespołu.

 

Niniejszym wyłączamy więc uroczyście zegar odmierzający czas od 16 listopada 2011.

 

Kurier Obywateli Kultury16 komentarzy

Między muzeum i archiwum16 komentarzy

Jerzy Hausner, Andrzej Mencwel

Pakt dla Kultury, wypracowany i zredagowany przez ruch nazywający się Obywatele Kultury, został uroczyście podpisany 16 maja 2011 roku – na paradnych schodach westybulu Muzeum Narodowego, w świetle jupiterów, z towarzyszeniem kamer filmowych i telewizyjnych, z powszechną aprobatą, a nawet wzruszeniem, które budzi każde: „nareszcie!”. W imieniu strony rządowej Pakt dla Kultury podpisali premier Donald Tusk i minister Michał Boni, w imieniu strony społecznej – reprezentanci „Obywateli Kultury”, pośród nich wybitni artyści: Agnieszka Holland, Katarzyna Kozyra, Krzysztof Warlikowski. Bez artystów nie ma kultury, o czym powinni wiedzieć ci, którzy kojarzą ich tylko z „kosztami uzysku”. Zwracało uwagę, że swojego podpisu nie dołączył, przytomny uroczystości, minister kultury Bogdan Zdrojewski, ale motywów swoich nie ujawnił. Jednego z następnych pogodnych dni majowych oryginał tego dokumentu został, prawie równie uroczyście (kamer było mniej, bo i rządu nie było), wniesiony do Biblioteki Narodowej i zdeponowany w zbiorach najważniejszych zabytków polskiego życia społecznego. Ponieważ mija właśnie okrągły rok od tych podniosłych chwil pora, zapytać, czy Pakt dla Kultury jeszcze żyje politycznie i społecznie, czy też pozostaje tylko cenionym przez amatorów obiektem archiwalnym.

Czytaj więcej »

Dziękujemy!6 komentarzy

Szanowni Państwo,

14 maja o godzinie 12.00 w Muzeum Narodowym została zawarty Pakt dla Kultury  pomiędzy Rządem reprezentowanym przez Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska a Obywatelami Kultury.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w pracach i konsultacjach społecznych Paktu dla Kultury oraz w pierwszym, przełomowym Kongresie Obywateli Kultury. Mamy nadzieję, że był on pełen znaczącej wymiany myśli, doświadczeń i dobrej energii i oficjalnie wprowadził do debaty publicznej temat kultury jako czynnika rozwojowego państwa i roli kapitału społecznego. Zapraszamy do oglądania zapisów na stronie Obywateli Kultury. Czytaj więcej…

Główne postulaty Paktu dla Kultury17 komentarzy

Trzeba zwiększyć dostęp do kultury, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach i podjąć działania zapobiegające wykluczaniu z kultury. Czytaj więcej…

Treaty for Culture is concluded!60 komentarzy

On the 14th of May, at noon, in the National Museum, the agreement was signed by the Government, represented by the Chairman of the Council of Ministers, Donald Tusk, and the Citizens of Culture represented among others by Agnieszka Holland, Dorota Olejnik, Jarosław Lipszyc, Beata Stasińska, Beata Chmiel, Jacek Bromski, Katarzyna Kozyra, Krzysztof Warlikowski, Krzysztof Krauze, Piotr Frączak, Edwin Bendyk, Jerzy Hausner, Maciej Strzembosz.

List of signatories

Czytaj więcej…

Najnowsze

Zespół ds. paktu notatka 16.10

więcej>

Kurier Obywateli Kultury

więcej>

Między muzeum i archiwum

więcej>

Raporty

Zespół ds. paktu notatka 16.10
Więcej>

Protokoły z posiedzeń Komitetu Społecznego przy MKiDN oraz zespołów roboczych ds. realizacji Paktu dla Kultury
Więcej>

„Masterplan” dla Bydgoszczy
Więcej>

Obiegi kultury
Więcej>